Staviori
Staviori

REGULAMIN


1. Firma Infinity Dawid Namyslak NIP: 7772573745 jest wyłącznym operatorem sklepu: www.staviori.pl Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane tutaj były możliwie najdokładniejsze i aktualne.

2. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w serwisie www.staviori.pl stanowią własność marki Staviori i są chronione prawem, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. W szczególności korzystanie ze sklepu nie powoduje przejścia jakichkolwiek praw do znaków towarowych, ani nie stanowi udzielenia licencji do korzystania ze znaków towarowych. 

3. Masy oraz wymiary produktów podane w serwisie internetowym i katalogach mają charakter orientacyjny i z uwagi na ich właściwości fizyczne mogą różnić się nieznacznie od mas i wymiarów produktów dostarczanych do klienta. Oferowane wyroby ze złota i srebra mają wybitą przez Urząd Probierczy odpowiednią cechę probierczą.  

4. Zawartość katalogów www.staviori.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.  

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub innych walutach i zawierają polski podatek VAT. Ceną zakupu, jest w każdym przypadku cena widniejąca przy przy każdym towarze chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu i w katalogach bądź wprowadzania w nich zmian. 

7. Wszystkie produkty oferowane w serwisie internetowym www.staviori.pl oraz katalogach są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.  

8. W okresie 30 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i można go pobrać TUTAJ. Zwrot towaru, w odniesieniu do którego klient skorzystał z prawa odstąpienia, Klient musi zwrócić towar w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar obejmować musi w każdym przypadku również oryginalne akcesoria, tj.: nieuszkodzone pudełko jubilerskie, certyfikat, metka,. Zwrot nie jest możliwy w przypadku braku dowodu zakupu. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.UWAGA!!! W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata 30% wartości produktu. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi jeśli klient zrezygnuje z zakupu! 

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy..  

12.Sprzedający zwraca kwotę ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.1. UWAGA! W przypadku wpłaty za zamówienie poprzez system PayU, Sprzedający przy zwrocie środków potrąci klientowi kwotę zwrotu o bezzwrotną prowizję PayU tj. 2.6%.

13. Gwarancja - Na wszystkie produkty obowiązuje gwarancja producenta, która standardowo trwa 12 miesięcy. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

14. Gwarancja, rękojmia, nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

15. Postanowienia końcowe: Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w serwisie internetowym www.staviori.pl .
Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Wszelkie dane o użytkowniku serwisu internetowego www.staviori.pl są tajne i nie będą ujawnione ani wykorzystywane w innych celach jak bezpośrednia obsługa zamówienia.
Administratorem danych jest INFINITY Dawid Namyslak. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych, prawo domagania się zmiany bądź usunięcia danych w każdym czasie. Do przetwarzania danych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie uwagi do funkcjonowania serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczna na adres kontakt@staviori.pl

Opcje

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań,
tel. +48 500 744 070