Staviori
Staviori

Zarŕczyny

Rzymski zwyczaj ofiarowywania pierÂcionka zarŕczynowego jako gwarancji dope│nienia kontraktu ma│┐e˝skiego zosta│ usankcjonowany przez KoÂciˇ│, a nastŕpnie, na pocz▒tku XIII wieku, spopularyzowany. Žredniowieczni W│osi uszanowali diament jako symbol przy zarŕczynach mˇwi▒cy o zgodzie miŕdzy mŕ┐em a ┐on▒.

Idealnym pierÂcionkiem zarŕczynowym jest jedno-kamieniowy pierÂcionek z diamentem o szlifie brylantowym. Klasyczny wzˇr takiego pierÂcionka to tzw. chaton, o prostej, czystej formie, z jednym kamieniem o dowolnej masie, osadzonym w delikatnym koszyczku.

Idealny brylant na zarŕczyny to ten, ktˇry najlepiej spe│nia oczekiwania osoby kupuj▒cej lub tej, ktˇrej ma byŠ ofiarowany. Wa┐ny jest dobˇr odpowiedniej charakterystyki kamienia, zawieraj▒cej siŕ w kryteriach zasady 4C. "Z│otym Ârodkiem" pomiŕdzy mas▒ kamienia a jego jakoÂci▒ s▒ Brylanty o barwie G-H (biel) i czystoÂci Si (ma│e inkluzje niedostrzegalne go│ym okiem). W tej grupie cenowej masa kamienia jest du┐a przy stosunkowo wysokiej jakoÂci.

Znalaz´┐Że´┐Ż mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż swojego ´┐Życia? Jeste´┐Ż got´┐Żw by´┐Ż z ni´┐Ż do ko´┐Żca swoich dni? Pewnie siedzisz teraz i zastanawiasz si´┐Ż: „Kurcz´┐Ż, jak powinienem si´┐Ż jej o´┐Żwiadczy´┐Ż ...” ? á ááááá O´┐Żwiadczyny s´┐Ż bardzo wa´┐Żne dla kobiet; to moment w ich ´┐Życiu, kt´┐Żry b´┐Żd´┐Ż pami´┐Żta´┐Ż na zawsze, dlatego postaraj si´┐Ż, aby by´┐Ż wyj´┐Żtkowy. Chyba nie chcesz zniszczy´┐Ż jej wyobra´┐Żenia o tym idealnym dniu, kt´┐Żre ona nosi w sobie ju´┐Ż od najm´┐Żodszych lat ? Pewnie my´┐Żlisz, ´┐Że zdanie „Wyjdziesz za mnie?” jest najwa´┐Żniejszym elementem o´┐Żwiadczyn ? No c´┐Ż, r´┐Żwnie wa´┐Żnym jest JAK si´┐Ż o´┐Żwiadczysz, GDZIE si´┐Ż o´┐Żwiadczysz, JAKI pier´┐Żcionek jej podarujesz, no i oczywi´┐Żcie - jak´┐Ż ona da Ci odpowied´┐Ż ! Bardzo wa´┐Żnym jest zna´┐Ż swoj´┐Ż wybrank´┐Ż i kierowa´┐Ż si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie tym, co ona by chcia´┐Ża lub czego absolutnie by nie chcia´┐Ża. Je´┐Żli wiesz, ´┐Że czu´┐Żaby si´┐Ż skr´┐Żpowana na o´┐Żwiadczynach przy dziesi´┐Żtkach ludzi na ´┐Żrodku restauracji, to nie r´┐Żb tego! Wybierz co´┐Ż bardziej romantycznego, idealny moment jak b´┐Żdziecie tylko we dwoje. Pami´┐Żtaj r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że kobiety kochaj´┐Ż romantyzm i klasyk´┐Ż. Je´┐Żli nie wiesz co b´┐Żdzie dobre na zar´┐Żczyny - wybierz w´┐Ża´┐Żnie to. Kwiatek, ukl´┐Żkni´┐Żcie i kilka pi´┐Żknych, mi´┐Żych s´┐Ż´┐Żw przed zadaniem tego najwa´┐Żniejszego pytania, to niby drobne, ale bardzo wa´┐Żne elementy, kt´┐Żre sprawi´┐Ż, ´┐Że ´┐Żzy nap´┐Żyn´┐Ż jej do oczu, a odpowied´┐Ż „TAK” - kt´┐Żr´┐Ż przecie´┐Ż chcesz us´┐Żysze´┐Ż - b´┐Żdzie dla niej ju´┐Ż tylko formalno´┐Żci´┐Ż. Nie traktuj zar´┐Żczyn jak czego´┐Ż oczywistego. Po´┐Żwi´┐Ż´┐Ż czas na przygotowanie si´┐Ż do tego wa´┐Żnego momentu, jak r´┐Żwnie´┐Ż wybierz odpowiedni pier´┐Żcionek - zgodny z gustami swojej wybranki - pami´┐Żtaj´┐Żc o tym, ´┐Że niespodzianka i zaskoczenie to ju´┐Ż po´┐Żowa sukcesu ! Dlatego postaraj si´┐Ż wypyta´┐Ż jej przyjaci´┐Żk´┐Ż lub siostr´┐Ż, zachowuj´┐Żc najwy´┐Ższ´┐Ż dyskrecj´┐Ż. Nie id´┐Ż na ´┐Żatwizn´┐Ż m´┐Żwi´┐Żc wybrance o ch´┐Żci zar´┐Żczyn i pytaj´┐Żc j´┐Ż jaki pier´┐Żcionek by chcia´┐Ża ! Mo´┐Że nie da tego po sobie pozna´┐Ż, ale nie b´┐Żdzie z tego zadowolona. Kobiety kochaj´┐Ż niespodzianki, a szczeg´┐Żlnie mi´┐Że niespodzianki. Trzy rzeczy, na kt´┐Żrych nie powiniene´┐Ż oszcz´┐Żdza´┐Ż przy zar´┐Żczynach, to: pomys´┐Ż, zaanga´┐Żowanie w to wa´┐Żne przedsi´┐Żwzi´┐Żcie oraz pier´┐Żcionek zar´┐Żczynowy. Dla kobiety zar´┐Żczyny i ´┐Żlub to jedne z najwa´┐Żniejszych chwil w jej ´┐Życiu, a wspomnienia, jak i pier´┐Żcionek, pozostan´┐Ż z wami ju´┐Ż na zawsze ... á Dawid Namy´┐Żlak á

Opcje

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori
ul. Jeleniogˇrska 16, 60-179 Pozna˝,
tel. +48 500 744 070