Staviori
Staviori
Menu

Registrace

Díky registraci nemusíš podávat pokaždé své osobní údaje.Získáváš přístup
k našemu servisu a užitečným funkcím: můžeš pozorovat produkty, sledovat
a kontrolovat stav svých objednávek anebo získat slevu pro stálé zákazníky.

vyplňte formulář


údaje kupujícíPřepravní adresaPřepravní adresa 2


*povinné pole


Administratorem Pa?stwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest INFINITY Dawid Namy?lak z siedzib? w Poznaniu (60-179), przy ul.Jeleniog?rskiej 16, wpisana do rejestru przedsi?biorc?w pod numerem NIP: 7772573745, e-mail: iodo@staviori.pl, nr tel. +48500744070. Dane osobowe mog? by? przetwarzane w celach: realizacji czynno?ci przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Pa?stwa pytania ? w zale?no?ci od tre?ci Pa?stwa wiadomo?ci. Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest artyku? 6 ust. 1 lit. b Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podj?cie czynno?ci przed zawarciem umowy, artyku? 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pa?stwa zgoda, artyku? 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora ? ch?? odpowiedzi na Pa?stwa pytania i w?tpliwo?ci. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji celu przetwarzania okre?lonego w ust. 3 powy?ej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Pa?stwa pytania lub w?tpliwo?ci i mog? by? przechowywane do up?ywu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszcze? z umowy. Osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane ma prawo dost?pu do danych, ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrze?eniem, ?e prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wy??cznie danych przetwarzanych w spos?b wy??cznie zautomatyzowany. Osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwo?ania w ka?dym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwo?aniem zgody. Osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do w?a?ciwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemo?no?? realizacji umowy, podj?cia czynno?ci przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub w?tpliwo?ci.

Opce

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori je především značka pro investiční šperky nejvyšší kvality. Seznámte se s naší nabídkou!