Staviori
Staviori

Z�snubn� prsteny

Jak� vel�kost?

Nejlep�� zp�sob, jak si zm��it velikost prstu, na kter�m bude prsten no�en, je pou��t zvl�tn� zlatnickou m�rku. Tehdy se vyhne riziku chyb. Bohu�el to nen� v�dycky mo�n�, zejm�na v p��pad� z�snubn�ch prsten�, je� maj� b�t p�ekvapen�m.

V t�to situaci je pot�eba v�d�t, �e:

- nejpopul�rn�j�� velikost z�snubn�ho �ensk�ho prstenu je 13, ale tento p��pad bohu�el p�ipou�t� hodn� mo�nost�.

- nab�z�me standardn� velikosti prstenu od 10 do 18. V p��pad� nestandardn�ch rozm�r� pros�m, kontaktujte n�s pro stanoven� ceny a doby doru�en�.

- obvykle se z�snubn� prsten nos� na prsten��ku lev� ruky.

- jak vnit�n� pr�m�r, tak obvod nejsou rozm�rem prstenu, ale na jejich z�klad� lze ur�it velikost (viz. tabulka velikosti).

Velikost prstenu - M�RKA

POZOR! Pamatujte si, �e m��en� dom�ck�mi zp�soby je v�dy orienta�n� a ned� V�m 100% jistoty p�i v�b�ru vhodn� velikosti prstenu

- Ka�d� prst u ka�d� ruky je jin� a v p��pad� m��en� vnit�n�ho pr�m�r jin�ho prstenu za ��elem ur�en� jeho velikosti a t�m zji�t�n� spr�vn� velikosti prstu, na kter�m bude no�en z�snubn� prsten, je opravdu nutn�, aby prsten poch�zel z prstu, kde bude z�snubn� prsten opravdu no�en.

V�m�na prst�nku na jinou velikost

Na�im z�kazn�k�m zaru�ujeme mo�nost bezplatn� v�m�ny velikosti zakoupen�ho prst�nku do 30 dn� od jeho n�kupu, proto se p�i koupi z�snubn�ho prst�nku nemus�te tr�pit, zda zvolen� velikost bude spr�vn�. A� se uk�e, �e se prst�nek nehod�, ode�lete jej k n�m, abychom jej vym�nili na produkt se spr�vnou velikost�. V takov�m p��pad� se plat� jenom za zp�tnou z�silku k n�m.
M��e se st�t, �e prst�nek u� bude pou�it nebo nebudeme m�t k dispozici po�adovanou velikost, tehdy existuje mo�nost zm�ny velikosti u na�eho odborn�ho zlatn�ka. Je to podobn� situace jako v p��pad� produkt� s nestandardn� velikost�. Prvn� zm�na je zdarma, a� na velikosti nad 18. Tehdy cena za zm�nu velikosti je stanovena individu�ln� pro jednotliv� modely. Nezapome�te p�ipojit Formul�� pro vr�cen� zbo�� , jen� se nach�z� n�e.

Opce

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori je pedevm znaka pro investin perky nejvy kvality. Seznmte se s na nabdkou!