Staviori
Staviori

Vr�cen�

Na�im z�kazn�k�m zaru�ujeme mo�nost vr�cen� zakoupen�ho zbo�� do 30 dn� od jeho n�kupu.

Kdy� se z�kazn�kovi n�jak� produkt nel�b�, m��e jej odeslat zp�t. V takov�m p��pad� je kupuj�c� povinen zaplatit za zp�tnou z�silku, d�ky �emu� jsou ob� strany chr�n�ny p�ed jakoukoliv formou zneu�it� (Podm�nkou vr�cen� �perk� je nepo�kozen� visa�ka v�robku, nepo�kozen� �perk- vinou nedbal�ho zach�zen�, jako�to nepo�kozen� certifik�t� a dokladu o koupi �perku v�etn� obal� , ve nich� klient �perky obdr�el.)

V p��pad� �perk� vyroben�ch na individu�ln� objedn�vku nen� mo�nost vr�cen� �perku ! Pro realizaci �perk� na objedn�vku je nutn� z�loha ve v��i 30% z ceny �perku. Z�loha je n�sledn� ode�tena z ceny �perku, ale v p��pad�, �e kupuj�c� od koup� odstoup�, z�loha je ji� nevratn�!

Formul�� vr�cen� / v�m�ny / reklamace zbo��

V p��pad� nutnosti vr�cen�, v�m�ny nebo po�kozen� zbo�� , pros�me o jeho odesl�n� spolu s vyti�t�n�m a vypln�n�m formul��em.

Opce

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori je pedevm znaka pro investin perky nejvy kvality. Seznmte se s na nabdkou!